بکام خود دگر  ن کہنہ می ریز


بکام خود دگر  ن کہنہ می ریز
کہ با جامش نیرزد ملک پرویز
ز اشعار جلال الدین رومی
بدیوار حریم دل بیاویز