بگیر از ساغرش  ن لالہ رنگی


بگیر از ساغرش  ن لالہ رنگی
کہ تاثیرش دہد لعلی بہ سنگی
غزالی را دل شیری ببخشد
بشوید داغ از پشت پلنگی