نصیبی بردم از تاب و تب او


نصیبی بردم از تاب و تب او
شبم مانند روز از کوکب او
غزالی در بیابان حرم بین
کہ ریزد خندہ شیر از لب او