سراپا درد و سوز  شنائی


سراپا درد و سوز  شنائی
وصال او زبان دان جدائی
جمال عشق گیرد از نی او
نصیبی از جلال کبریائی