بروے من در دل باز کردند


بروے من در دل باز کردند
ز خاک من جھانی ساز کردند
ز فیض او گرفتم اعتباری
کہ با من ماہ و انجم ساز کردند