ز رومی گیر اسرار فقیری


ز رومی گیر اسرار فقیری
کہ  ن فقر است محسود امیری
حذر زان فقر و درویشی کہ از وی
رسیدی بر مقام سر بزیری