خیالش با مہ و انجم نشیند


خیالش با مہ و انجم نشیند
نگاہش  ن سوی پروین ببیند
دل بیتاب خود را پیش او نہ
دم او رعشہ از سیماب چیند