خودی تا گشت مہجور خدائی


خودی تا گشت مہجور خدائی
بہ فقر  موخت  داب گدائی
ز چشم مست رومی وام کردم
سروری از مقام کبریائی