می روشن ز تاک من فرو ریخت


می روشن ز تاک من فرو ریخت
خوشا مردی کہ در دامانم  ویخت
نصیب از  تشی دارم کہ اول
سنائی از دل رومی برانگیخت