تو ای باد بیابان از عرب خیز


تو ای باد بیابان از عرب خیز
ز نیل مصریان موجی برانگیز
بگو فاروق را پیغام فاروق
کہ خود در فقر و سلطانی بیامیز