خلافت فقر با تاج و سریر است


خلافت فقر با تاج و سریر است
زہی دولت کہ پایان ناپذیر است
جوان بختا ! مدہ از دست، این فقر
کہ بی او پادشاہی زود میر است