جوانمردی کہ خود را فاش بیند


جوانمردی کہ خود را فاش بیند
جہان کہنہ را باز  فریند
ہزاران انجمن اندر طوافش
کہ او با خویشتن خلوت گزیند