بہ روی عقل و دل بگشای ہر در


بہ روی عقل و دل بگشای ہر در
بگیر از پیر ہر میخانہ ساغر
’’دران کوش از نیاز سینہ پرور
کہ دامن پاک داری  ستین تر‘‘