خنک  ن ملتی بر خود رسیدہ


خنک  ن ملتی بر خود رسیدہ
ز درد جستجو نا  رمیدہ
درخش او تہ این نیلگون چرخ
چو تیغی از میان بیرون کشیدہ