جہانگیری بخاک ما سرشتند


جہانگیری بخاک ما سرشتند
امامت در جبین ما نوشتند
درون خویش بنگر  ن جہان را
کہ تخمش در دل فاروق کشتند