مسلمانے کہ خود را امتحان کرد


مسلمانے کہ خود را امتحان کرد
غبار راہ خود را  سمان کرد
شرار شوق اگر داری نگھدار
کہ با وی  فتابی میتوان کرد