بگو از من نواخوان عرب را


بگو از من نواخوان عرب را
بہای کم نھادم لعل لب را
از  ن نوری کہ از قر ن گرفتم
سحر کردم صد و سی سالہ شب را