بہ جانہا  فریدم ہای و ہو را


بہ جانہا  فریدم ہای و ہو را
کف خاکی شمردم کاخ و کو را
شود روزی حریف بحر پر شور
ز  شوبی کہ دادم  ب جو را