تو ہم بگذار  ن صورت نگاری


تو ہم بگذار  ن صورت نگاری
مجو غیر از ضمیر خویش یاری
بباغ ما بر  وردے پر و بال
مسلمان را بدہ سوزی کہ داری