بخاک ما دلی ، در دل غمی ہست


بخاک ما دلی ، در دل غمی ہست
ہنوز این کہنہ شاخی را نمی ہست
بہ افسون ھنر  ن چشمہ بگشای
درون ہر مسلمان زمزمی ہست