مسلمان بندہ مولا صفات است


مسلمان بندہ مولا صفات است
دل او سری از اسرار ذات است
جمالش جز بہ نور حق نہ بینی
کہ اصلش در ضمیر کائنات است