بدہ با خاک او  ن سوز و تابی


بدہ با خاک او  ن سوز و تابی
کہ زاید از شب او  فتابی
نوا  ن زن کہ از فیض تو او را
دگر بخشند ذوق انقلابی