مسلمانی غم دل در خریدن


مسلمانی غم دل در خریدن
چو سیماب از تپ یاران تپیدن
حضور ملت از خود در گذشتن
دگر بانگ ’’انا الملت‘‘ کشیدن