کسی کو فاش دید اسرار جانرا


کسی کو فاش دید اسرار جانرا
نبیند جز بہ چشم خود جہان را
نوائی  فرین در سینہ خویش
بہاری میتوان کردن خزان را