نگہدار  نچہ در  ب و گل تست


نگہدار  نچہ در  ب و گل تست
سرور و سوز و مستی حاصل تست
تہی دیدم سبوی این و  ن را
می باقی بہ مینای دل تست