شب این کوہ و دشت سینہ تابی


شب این کوہ و دشت سینہ تابی
نہ در وی مرغکی نی موج  بی
نگردد روشن از قندیل رہبان
تو میدانی کہ باید  فتابی