نکو میخوان خط سیمای خود را


نکو میخوان خط سیمای خود را
بدست  ور رگ فردای خود را
چو من پا در بیابان حرم نہ
کہ بینی اندرو پہنای خود را