سحرگاہان کہ روشن شد در و دشت


سحرگاہان کہ روشن شد در و دشت
صدا زد مرغی از شاخ نخیلی
فروھل خیمہ ای فرزند صحرا
کہ نتوان زیست بی ذوق رحیلی