عرب را حق دلیل کاروان کرد


عرب را حق دلیل کاروان کرد
کہ او با فقر خود را امتحان کرد
اگر فقر تہی دستان غیور است
جہانے را تہ و بالا توان کرد