در  ن شبہا خروش صبح فرداست


در  ن شبہا خروش صبح فرداست
کہ روشن از تجلیہای سیناست
تن و جان محکم از باد در و دشت
طلوع امتان از کوہ و صحراست