نخستین لالہ صبح بھارم


نخستین لالہ صبح بھارم
پیا پے سوزم از داغی کہ دارم
بچشم کم مبین تنھائیم را
کہ من صد کاروان گل در کنارم