پریشانم چو گرد رہ گذاری


پریشانم چو گرد رہ گذاری
کہ بر دوش ہوا گیرد قراری
خوشا بختی و خرم روزگاری
کہ بیرون  ید از من شہسواری