خوش ن قومی پریشان روزگاری


خوش  ن قومی پریشان روزگاری
کہ زاید از ضمیرش پختہ کاری
نمودش سری از اسرار غیب است
ز ھر گردی برون ناید سواری