بہ بحر خویش چون موجی تپیدم


بہ بحر خویش چون موجی تپیدم
تپیدم تا بہ طوفانی رسیدم
دگر رنگی ازین خوشتر ندیدم
بخون خویش تصویرش کشیدم