چو بر گیرد زمام کاروان را


چو بر گیرد زمام کاروان را
دہد ذوق تجلی ہر نہان را
کند افلاکیان را  نچنان فاش
تہ پا می کشد نہ  سمان را