مبارکباد کن  ن پاک جان را


مبارکباد کن  ن پاک جان را
کہ زاید  ن امیر کاروان را
ز  غوش چنین فرخندہ مادر
خجالت می دہم حور جنان را