دل اندر سینہ گوید دلبری ہست


دل اندر سینہ گوید دلبری ہست
متاعی  فرین غارتگری ہست
بگوشم  مد از گردون دم مرگ
’’شگوفہ چون فرو ریزد بری ہست‘‘