دمیت احترام  دمی
با خبر شو از مقام  دمی
 


’’جاویدنامہ‘‘