بیا ساقی بیار  ن کہنہ می را


بیا ساقی بیار  ن کہنہ می را
جوان فرودین کن پیر وی را
نوائی دہ کہ از فیض دم خویش
چو مشعل بر فروزم چوب نی را