یکی از حجرۂ خلوت برون  ی


یکی از حجرۂ خلوت برون  ی
بباد صبحگاہی سینہ بگشای
خروش این مقام رنگ و بو را
بقدر نالہ
ٔ مرغی بیفزای