یقین دانم کہ روزی حضرت او


یقین دانم کہ روزی حضرت او
ترازوئی نھد این کاخ و کو را
از  ن ترسم کہ فردای قیامت
نہ ما را سازگار  ید نہ او را