بہ روما گفت با من راہب پیر


بہ روما گفت با من راہب پیر
کہ دارم نکتہ ئی از من فراگیر
کند ہر قوم پیدا مرگ خود را
ترا تقدیر و ما را کشت تدبیر