شنیدم مرگ با یزدان چنین گفت


شنیدم مرگ با یزدان چنین گفت
چہ بی نم چشم  ن کز گل بزاید
چو جان او بگیرم شرمسارم
ولی او را ز مردن عار ناید