ثباتش دہ کہ میر شش جہات است


ثباتش دہ کہ میر شش جہات است
بدست او زمام کائنات است
نگردد شرمسار از خواری مرگ
کہ نامحرم ز ناموس حیات است