بگو ابلیس را از من پیامی


بگو ابلیس را از من پیامی
تپیدن تا کجا در زیر دامی
مرا این خاکدانی خوش نیاید
کہ صبحش نیست جز تمہید شامے