جہان تا از عدم بیرون کشیدند


جہان تا از عدم بیرون کشیدند
ضمیرش سرد و بی ہنگامہ دیدند
بغیر از جان ما سوزی کجا بود
ترا از  تش ما  فریدند