جدائی شوق را روشن بصر کرد


جدائی شوق را روشن بصر کرد
جدائی شوق را جویندہ تر کرد
نمی دانم کہ احوال تو چون است
مرا این  ب و گل از من خبر کرد