ترا از  ستان خود براندند


ترا از  ستان خود براندند
رجیم و کافر و طاغوت خواندند
من از صبح ازل در پیچ و تابم
از  ن خاری کہ اندر دل نشاندند