تو می دانی صواب و ناصوابم


تو می دانی صواب و ناصوابم
نروید دانہ از کشت خرابم
نکردی سجدہ و از دردمندی
بخود گیری گناہ بی حسابم