بیا تا نرد را شاہانہ بازیم


بیا تا نرد را شاہانہ بازیم
جہان چار سو را درگدازیم
بہ افسون ھنر از برگ کاہش
بہشتی این سوی گردون بسازیم